Үндсэн ойлголт

Аж ахуйн Сүнс Аж ахуйн нэгжийн зарчим
● Онц сайн ● Эхлээд зээлийн
● Шинэчилж байна ● Үйлчилгээний дээд
● Бүтээж байна ● Технологийн хар тугалга
● Инноваци ● Чанарын барьцаа
Удирдлага Аж ахуйн нэгжийн даалгавар
● Хүний нөөц бол үндсэн хөрөнгө ● Хамгийн сайнаараа сайжир
● Шинжлэх ухаан, технологийн тусламжтайгаар бизнесийг амжилттай хөгжүүлэх ● Шинэ зэрэглэлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх
● Төгс стандартчилагдсан менежмент ● Үйлчлүүлэгчдийг гараараа амжилтанд хүргэх